Завдяки новій системі ріелтори зможуть продавати нерухомість від забудовників

17 липня 2018, 12:23
Новини компаній
 Новий програмний продукт IncoChain, система проведення операцій з нерухомістю на основі технології Blockchain

Новий програмний продукт IncoChain, система проведення операцій з нерухомістю на основі технології Blockchain

Компанія InCo home, провідний оператор на ринку нерухомості, представила новий програмний продукт IncoChain. Це система проведення операцій з нерухомістю на основі технології Blockchain для будівельних компаній, операторів ринку продажу та управління нерухомістю, агентств нерухомості та ріелторів.

Система дає можливість професійним ріелторам стати повноправними учасниками в продажах об'єктів нерухомості безпосередньо від будівельних компаній і девелоперів

Відео дня

За словами Владислава Лісового, автора ідеї та власника системи, – на ринку до сьогоднішнього дня не було механізму, що забезпечує прозоре і справедливе співробітництво власників великих об'єктів та ріелторів.

- Спільно з групою IT-інженерів і учасниками будівельного ринку створена унікальна платформа - IncoChain. Вона дозволить вибудувати довірчі і зрозумілі відносини на ринку між усіма учасниками, працювати в умовах чесної конкуренції та справедливого розподілу винагороди, – говорить Владислав Лісовий.

Принцип роботи системи: власник нерухомості надає її в комісійний продаж, заздалегідь визначаючи комісію, яку готовий заплатити. Системою фіксується комісійний договір і подальші взаємини між власниками об'єктів нерухомості та ріелторами проходять в електронному, алгоритмізованому вигляді. Таким чином, доступна вся інформація про угоди та їх результати, і ніхто нічого не може змінити «заднім числом».

Як стверджує Остап Скришевський, керівник групи розробників, – публічність і неможливість фальсифікувати інформацію в системі щодо об'єкта нерухомості і угоди дозволить працювати відкрито і чесно.

– Blockchain дає ряд переваг для користувачів. В системі немає одного центрального вузла, зруйнувавши який можна знищити систему. Операції прозорі для учасників завдяки внесенню всіх даних в одну базу, а технологія Blockchain гарантує автентичність даних в системі, – зазначає Остап Скришевський.

Для забудовників система – новий зрозумілий канал продажів, а для ріелторів – можливість продавати об'єкти нерухомості, які належать будівельним компаніям.

Як заявив Юрій Сокольницький, керуючий партнер InCo home, забудовник це, по суті, девелопер, для нього продаж не основний вид діяльності. І в разі присутності об'єкта нерухомості в системі IncoChain, відділ продажів забудовника може бути трансформований в адміністратора роботи з брокерами, які, завдяки через систему зможуть продавати нерухомість на вторинному та первинному ринку. Девелопери будуть займатися безпосередньо своїм бізнесом – розвитком проектів, а брокери своїм – їх продажем.

– Є домовленості з кількома великими забудовниками, які готові передати свої об'єкти в продаж через IncoChain. Ще одне завдання, яке може вирішити система – продаж заставного майна банків, зокрема нерухомості. Банки зацікавлені у використанні IncoChain для прозорого продажу та захисту справедливої ​​ціни для заставного майна. Крім того, банк може співпрацювати через систему з брокером, продаючи іпотечні кредитні продукти, – говорить Юрій Сокольницький.

Власник і оператор системи, кажуть, що наступним кроком стане апробація системи під час продажу декількох об'єктів за участі великих агентств нерухомості, що дасть старт впровадженню IncoChain на ринку.

poster
Дайджест головних новин
Безкоштовна email-розсилка лише відбірних матеріалів від редакторів NV
Розсилка відправляється з понеділка по п'ятницю

A new system will allow realtors to sell real estate items from the owners.

InCo Home company, a leading operator on the real estate market, presented a new IncoChain software product. This is a system for conducting real estate operations for real estate development companies, sale and purchase market operators and for managing real estate, real estate agencies and realtors based on Blockchain technology.

The system allows professional realtors to become full participants in the process of real estate items sale directly from the real estate development companies and developers.

According to Vladyslav Lisovyy, an author of this idea and owner of the system, "Up to this day, there was no a mechanism on the market providing clear and fair cooperation between the owners of large projects and realtors.

“A group of IT engineers and participants of the construction market created a unique IncoChain platform. It will allow to build trust-based and clear relations between the market participants, work in the conditions of fair competition and fair distribution of bonuses," Vladyslav Lisovyy says.

An operation principle of the system: a real estate owner puts it on commission sale by determining a commission that it is ready to pay in advance. The system registers a commission, and future relationship between the owners of real estate items and realtors are built in electronic format. Thus, all the information concerning deals and its results is available, and this is impossible to make any changes after the fact.

According to Ostap Skryshevskyi, a development team manager, "Publicity and "genuineness" of information in the system regarding a real estate item and deal will provide open and fair work."

“Blockchain offers a number of advantages for users. The system doesn't have one central site damage of which can crash the system. The operations are clear for the participants through entering all information into one database, and Blockchain technology guarantees the authenticity of information," Ostap Skryshevskyi says.

For the owners, the system is a new and clear sales channel, and for the realtors, it is an opportunity to sell real estate items that belong to real estate development companies.

As Yurii Sokolnytskyi said, a managing partner of InCo Home, an owner is basically a developer, and a sale is not its core business area. And if a real estate item is in the IncoChain system, then a sales department of an owner will be modified into a broker administrator who will be able to sell real estate items on the secondary and primary markets through the system. Developers will do their business - they will develop projects, and brokers will do their business - they will sell those projects.

"There are agreements with some big owners who are ready to put the real estate items on sale through IncoChain. Another task that the system can solve is a sale of collateralized property of banks, real estate items in particular. Banks are interested in using IncoChain for providing clear sale and maintenance of fair price on a collateralized property. Moreover, a bank can cooperate with a broker through the system by selling mortgage lending products," Yurii Sokolnytskyi says.

An owner and operator of the system say that approbation of the system through the sale of some real estate items with the participation of big real estate agencies which will give a start of IncoChain penetration at the market will be the next step.

Показати ще новини
Радіо NV
X