Загроза війни та інші форс-мажори. Хто може звільнятися від боргових зобов’язань

20 лютого, 09:29
Право видачі сертифікатів щодо форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) належить ТПП (Фото:ArtemKnyaz / Depositphotos)

Право видачі сертифікатів щодо форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) належить ТПП (Фото:ArtemKnyaz / Depositphotos)

Наявність форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) впливають на порядок виконання грошових зобов’язань у законодавчо встановлених рамках.

Що таке форс-мажор

Згідно з українським законодавством, форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) — це надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами. Закон Про торгово-промислові палати в Україні такими обставинами визначає наступні:

Відео дня

 • загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація;
 • військові дії, оголошена та неоголошена війна;
 • дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення;
 • введення комендантської години, встановленого Кабміном карантину;
 • експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція;
 • громадська демонстрація, блокада, страйк;
 • аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух;
 • тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо;
 • обставини, викликані винятковими погодними умовами та стихійним лихом: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання та зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

Що не є форс-мажорними обставинами

Форс-мажорними обставинами не є:

 • відсутність грошових коштів (з будь-якої причини);
 • криза, дефолт, відсутність товарів на ринку;
 • порушення зобов’язань контрагентами.

Хто визначає форс-мажор

Повноваження засвідчувати форс-мажорні обставини як такі має торгово-промислова палата України (ТПП). Зокрема, серед діяльності органу законодавством закріплено наступні:

 • засвідчує форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), а також торговельні та портові звичаї, прийняті в Україні, за зверненнями суб'єктів господарської діяльності та фізичних осіб;
 • засвідчує форс-мажорні обставини відповідно до умов договорів за зверненнями суб'єктів господарської діяльності, що здійснюють будівництво житла (замовників, забудовників);


Зокрема, ТПП має право одержувати в установленому порядку від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади інформацію та матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

Єдиним належним та достатнім документом на засвідчення форс-мажорних обставин в умовах пандемії є сертифікат ТПП України.

Такий сертифікат треба отримувати на кожен договір, щодо якого виникли форс-мажорні обставини чи кожне окреме зобов’язання перед держорганами.

Сертифікат про такі обставини видається протягом семи днів з дня звернення суб'єкта господарської діяльності за собівартістю. Сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) для суб'єктів малого підприємництва (ФОПів) видається безкоштовно.

poster
Дайджест головних новин
Безкоштовна email-розсилка лише відбірних матеріалів від редакторів НВ
Розсилка відправляється з понеділка по п'ятницю

Важливо: COVID-19 сам собою не є форс-мажорною обставиною. Нею є карантин, введений постановою КМУ.

Сертифікат не видається будь-кому за першим зверненням. Для його отримання ФОП має довести, що він не може виконати свій обов’язок саме через дію, наприклад, карантину.

Якщо Торгово-промислова палата України відмовила у видачі сертифікату про настання форс-мажорних обставин, ви можете повернути сплачені кошти, звернувшись із відповідною заявою.

Також сторона не може посилатися на форс-мажорні обставини, чинні на момент укладання договору та які можна було передбачити.

Крім того, сторони за домовленістю між собою можуть встановити, що належним та достатнім доказом існування форс-мажорних обставин є власне рішення КМУ та місцевих органів щодо запровадження карантинних заходів.

У такому разі потреба у зверненні до ТПП за засвідченням форс-мажору стає відсутньою.

Від чого звільняє форс-мажор

Форс-мажорні обставини звільняють від відповідальності за неналежне виконання зобов’язання. Від самого зобов’язання такі обставини не звільняють.

Тобто, наприклад, якщо торговельний об'єкт ФОП зачинено через карантин, то застосування форс-мажору звільняє від відповідальності за прострочення сплати орендної плати (неустойка, штраф, пеня), а не загалом від самої орендної плати за цей період (інше може бути передбачено відповідним договором).

Отже, форс-мажорні обставини дозволяють:

 • звільнення від обов’язку щодо сплати штрафних санкцій за договором (неустойка, штраф, пеня тощо);
 • зупинення перебігу строку позовної давності;
 • мати підставу для розірвання договору, якщо ним це передбачено.
 • списання у повній сумі податкового боргу, якщо він виник внаслідок форс-мажорних обставин;
 • скасування податкової застави, яка виникає через такий борг.

Форс-мажорні обставини не дають права автоматичному скасуванню зобов’язання за договором.

Редактор: Гала Конопля
Показати ще новини
Радіо НВ
X